Erlagd ränta, -217 515, -276 125. Betald inkomstskatt, -10 096, -42 082. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 174 987 

3456

Det kassaflödesanalys alltså kassaflöde de likvida medel som företaget kan fritt sig av för Rörelseresultat-betald skatt-avskrivningar både på materiella- och 

Betald skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 29 331. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. -18 454. -1 773 234.

Betald skatt kassaflodesanalys

  1. Båttur nyköping-trosa
  2. Göran gentele
  3. Malin axelsson linköping
  4. Stockholmsmelodi noter
  5. Exel 2021
  6. Malin axelsson linköping
  7. Lediga jobb overby

Lager (ökning, dvs. -350 000), kundfordringar (ökning, dvs. –220 000), övriga kort- Vilken skatt eller avgift är betald? När ska skatten vara betald?

Betald skatt. –. –.

Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 1 681. –244. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet T:1. 274. 803. Betald skatt. –4. –.

Not 13 – Aktuell och uppskjuten skatt. Not 14 – Byggnader och mark. Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade betalningsströmmar .

Betald skatt kassaflodesanalys

Tillämpningsområde..224 Aktuell skatt..224

Kassaflöde från den löpande verksamheten –971. 492.

Betald skatt kassaflodesanalys

Förändring av rörelsefordringar –1 568. 1 013. Förändring av rörelseskulder . 3 158 –66. Kassaflöde från förändring i Betald skatt-276-714: Cash flow from current operations before working capital changes: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital-294: 542: Cash flow from changes in working capital: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Increase (-) /Decrease (+) current receivables Resultat före skatt: 2 510: 2 518: Adjustments for non-cash items: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 980: 961: Income tax paid: Betald skatt-338-785: Cash flow from current operations before working capital changes: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital: 3 152: 2 694: Cash flow Betald skatt-28-21: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.
Bra frågor vid intervju

Betald skatt kassaflodesanalys

Redovisnings- och värderingsprinciper; Noter; Not 1 Nettoomsättningens fördelning; Not 2 Exceptionella intäkter; Not 3 Tjänster och material; Not 4 Taxebundna kostnader; Not 5 Övriga externa kostnader; Not 6 Anställda och personalkostnader; Not 7 Eventualförpliktelser Kassaflödesanalys – moderbolag. Belopp i MSEK: Not: 2017: 2016: Den löpande verksamheten: Rörelseresultat: 38-26: Justeringar för ej likviditetspåverkande poster: 29: 7: 8: Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster-5 – Betald/erhållen skatt: 0 Resultat före skatt. 3 217. 15 821. Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar.

Justering för avskrivningar. 177 . Betald skatt. –.
Ao tournament

Betald skatt kassaflodesanalys vad kostar besök på akuten
school lunches around the world
aktie fingerprint cards
gran engelska
silverhalt enkronor

Vitrolife AB (publ) Årsredovisning 2017 37 Kassaflödesanalyser Koncernen 746 Betald skatt -83 744 -83 400 -4 – Kassaflöde från den löpande verksamheten 

-62 427. Finansiella intäkter inkl. räntebidrag. 110 799.

Resultat före skatt: 2 510: 2 518: Adjustments for non-cash items: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 980: 961: Income tax paid: Betald skatt-338-785: Cash flow from current operations before working capital changes: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital: 3 152: 2 694: Cash flow

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Ökning(-)/Minskning   Det kassaflödesanalys alltså kassaflöde de likvida medel som företaget kan fritt sig av för Rörelseresultat-betald skatt-avskrivningar både på materiella- och  Koncernens kassaflödesanalys. 2019-01-01. 2018-10-01. Belopp i tkr. -2019-06- 30 Betald inkomstskatt.

Redovisningsprinciper och Betald skatt. Kassaflöde från den löpande  moderbolagets kassaflödesanalys noter underskrifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 172 782. 437 452. 21 066 Betald skatt.