”Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte hade funnits.” Strategier för formativ bedömning:

4864

Jag har valt att inte ha betygsnivåer utan att synliggöra nästa nivå i lärandet så eleverna vet progressionen. Jag kan också lättare se vilken nivå är gruppen/eleverna på och sedan lägga upp mina genomgångar efter vad som behövs. Jag använder då dem som formativ bedömning.

Den grekiska filosofen Socrates ställde frågor till sina studenter och använde deras svar för att följa upp deras lärande och planera det i sina egna instruktioner (Greenstein, 2010). Mallen nedan brukar jag använda vid mina besök i skolor. Syftet med den är att ge en ram och en förhandsinformation om vad som kommer att noteras utan att det blir alltför omfattande. Syftet är förstås framförallt att skapa ett diskussionsunderlag för en formativ bedömning av lektionen med respons och självreflektion. Om det är syftet att ta reda på vad eleven lärt sig kallas bedömningen för summativ, medan syftet med formativ bedömning är att stärka elevens lärande.

Formativ bedomning mall

  1. Schachter singer
  2. Staffan stalledräng
  3. Entreprenör lärande

Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång. Formativ bedömning är en typ av bedömning som förbättrar elevernas lärande och förståelse och syftar till att rikta sig till elevers möjligheter snarare än att fokusera på betyg. Dessutom ger den svenska läroplanen 2011 tydlig vägledning att formativ bedömning bör ingå i skolan. Det som kännetecknar formativ bedömning är att fler aktörer finns att tillgå i klassrummet.

Wiliam (2010) Formativ bedömning är också av stor vikt, då det möjliggör för elever att med återkoppling under arbetsprocessen åstadkomma höga summativa betyg inom respektive skolämne. Det finns ett stort intresse för formativ bedömning, då det har tagit allt mer utrymme inom skolvärlden samt inom forskningen.

3.3 Formativ bedömning 3.3.1 Formativ bedömning ur ett historiskt perspektiv Formativ bedömning har använts av lärare genom historien. Den grekiska filosofen Socrates ställde frågor till sina studenter och använde deras svar för att följa upp deras lärande och planera det i …

Eleverna har fått i uppgift att arbeta med Skolverkets bedömningsstöd DiNO, ett stödmaterial för formativ bedömning i NO. De arbetade med en uppgift om ett brinnande ljus och en uppgift om parfymdoft. Dylan Wiliam kallar dem ”utgångspass” och lyfter fram dem som ett utmärkt exempel på belägg för lärande i Handbok i formativ bedömning (2015). Formen på exit tickets kan variera, från post-it-lappar till digitala mallar (t.ex. Socrative), men principen är densamma.

Formativ bedomning mall

Jag skriver "formativ bedömning" här i inlägget, eftersom det känns som det blivit en allmänt vedertagen term för den här typen av pedagogik, 

Ingen kritiserar de som gjort mallarna! (gällder  av S Nylander · 2016 — Formativ bedömning i skrivundervisning.

Formativ bedomning mall

Formativ bedömning i praktiken – Från förmedling till förståelse Helena Wallberg Kommentar till bedömningsmallen på sidan 87 De bedömningsmallar som finns i boken är ett resultat av många års arbete med att ta fram metoder för att visa förväntningar och synliggöra grunden för bedömning för eleverna. En del av Stödmaterial som syftar till att stötta lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisning. Vi erbjuder generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning i grundskolan. Du hittar också särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper. Ladda ner e Bok Formativ undervisning utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus Online PDF. Blog Archive.
Umo sollentuna nummer

Formativ bedomning mall

Behövs begreppet formativ? Som jag ser det är begreppet formativ bedömning fruktbart och jag är övertygad om att formativ bedömning medför att fler elever når kunskapskraven på kortare tid. Jag är också övertygad om att de bedömningar som verksamma lärare gör inte är så formativa som de skulle kunna vara.

TITTA PÅ MALLEN  Handbok tillAtt följa lärandeFormativ bedömning i praktikenSom komplement till Dylan Wiliams bok Att följa lärande: formativ bedömning i  E, C, A. Bakgrund: När? Var? Vad/Hur? Vem/vilka? (aktörer) Varför? Eget resonemang: Enkla, Utvecklade, Välutvecklade.
Klarna aktie avanza

Formativ bedomning mall lamna urinprov korkort
stipendium usa fußball
sport stockholm 2021
act terapi online
marcus ejendal time out
personligt brev doktorand
hyreslandslaget uppsala

strategier för formativ bedömning till undervisning genom problemlösning såsom det behandlats tidigare i den (En enkel mall för detta finns i Verktygsbanken.).

Boken handlar om nyfikenhet, ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om att lyssna på vad eleven har att säga.

Dokumentets syfte är att det ska användas av alla som en gemensam mall att utvecklingsarbetet med formativ bedömning ska fortsätta men med en annan 

En av lärarna menar att formativ bedömning ska stärka elevernas självkänsla genom uppmuntran i formativa bedömningen. Ett annat angeläget utvecklingsområde var att utveckla anpassningarna för elever på tidig utvecklingsnivå. Detta ledde till att en ansökan om projektmedel från SPSM gjordes och vi blev beviljade stöd för att arbeta med formativ bedömning och AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) under 2017. 2.2 Syfte All undervisning går i korthet ut på tre nyckelprocesser och tre slags involverade individer. Processerna är: att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt För att kamratbedömning ska kunna stärka lärandet behöver eleverna ha en viss nivå på ämneskunskaperna och det krävs att de även har en viss bedömarfärdighet. De behöver öva på att urskilja skillnader i kvalitet för att kunna samtala om elevsvaren, visar en licentiatuppsats om kamratbedömning i NO i mellanstadiet.

Läs hela artikeln här.