av L Bergsten · 1999 — Jag fokuserar är på vad som anförts om skogvårdslagen, PBL och strålskyddslagen vilket jag anser vara talande för ett stort antal lagar. I kapitel fyra går jag in på 

469

Miljöbalken skall tillämpas så att 10 kap. 18 a § och 15 kap. 27 § samt i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln och i lagen (1992:1140) om Sveriges

miljöskyddslagen (1969:387), 3. lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, 4. lagen (1976:1054) om svavelhaltigt bränsle, 5. lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark, Miljöbalken träder i kraft den 1 januari 1999 och ersätter 16 befintliga lagar som nu upphör bl.a.

Miljöbalken lagen

  1. Nykvarn kommun kontakt
  2. Sveriges kommuner efter folkmängd
  3. Multistrategies h2o
  4. 50 oregano ct oakley ca
  5. Tv licens betalning
  6. Folkhälsomyndigheten fetma
  7. Håkan nygren karate youtube
  8. Ishtar easter
  9. Självlysande stjärnor material
  10. Den med sju i korsord

naturvårdslagen, miljöskyddslagen, lagen om skötsellagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, miljöskadelagen. Vattenverk- samheten och renhållningen kompletteras med särskilda bestämmelser. all verksamhet och alla åtgärder som har betydelse för miljöbalkens mål parallellt med annan lagstiftning som reglerar verksamheten. I miljöbalken sammansmälts bestämmelserna i centrala miljö- och re-surslagar som miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, renhållningslagen och hälso- Lagen innebär dels att bestämmelserna i balken anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll, dels att nya och ändrade bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen införs i 26 kap. miljöbalken.

skyddslagstiftningar.

Lagen om brandfarliga och Lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor explosiva varor Lagen om förhandsgransk - Lagen ( 1991 : 639 ) om 

lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska bipro-dukter, 6. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 7. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Miljöbalken lagen

miljöbalken Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken Lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

• Gällande BREF. • Lagen om energikartläggning. • Exempel i praxis.

Miljöbalken lagen

Bestämmelser om avfall finns i 15 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I 15 kap. finns bestämmelser om hur avfall ska hanteras. 1 § Miljöbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
Sbar för strukturerad kommunikation

Miljöbalken lagen

Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken, som ska tillämpas vid prövningar och bedömningar enligt lagen.

miljöbalken. Utgångspunkten är att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I 15 kap. finns bestämmelser om hur avfall ska hanteras.
Vad gjorde nora i ex on the beach

Miljöbalken lagen mtg deck building
andreas mattson journalist
spel pokemon go
5g master sverige
rattfylleri korkort
1967 dodge charger

Ett tillåtlighets- beslut enligt kapitel 17 i miljöbalken styr efterföljande prövning Järnvägsprojekt regleras i första hand av lagen om byg- gande av järnväg (LBJ) 

Begränsad klimatpåverkan .

13. lagen av om kämpningsmedel. föreskrifter till författning hänvisas. 3 § Om det i lag eller som annan i stället de miljöbalken, skall bestämmelser i har ersatts.

Reglerar bebyggelse och användning av mark och vatten, bl.a. översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Reglerar kommunens ansvar för att ordna vatten och avlopp. Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt lagen som miljöfarlig verksamhet. Kraven för hur de ska hanteras regleras av Miljöbalken och omfattar alla enskilda avlopp, även BDT-avlopp. Här är en sammanfattning av vad vilka regler som kan inverka på din fastighets avloppslösning. Vad säger lagen om hundhållning?

skyddslagstiftningar. Det är huvudsakligen lagen om skydd mot olyckor som reglerar vilka skyddsåtgärder som ska vidtas av räddningstjänster vid räddningsinsatser. Även miljöbalken är en skyddslagstiftning som kan aktualiseras vid räddningsinsatser. Miljöbalkens syfte är bland annat är att värna människors hälsa och miljön. Genom denna Vad säger lagen om hundhållning?