5 § Denna lag gäller inte när upphandlingen och fullgörandet av kontraktet eller projekttävlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga intressen, om det skydd som behövs inte kan säkerställas vid en upphandling eller en projekttävling enligt denna lag.

8935

Handlingarna lämnades ut, men referensuppgifterna sekretessbelades enligt OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess 

sekretess till skydd för enskild som har trätt i affärsförbindelse med en myndighet. Eftersom uppsatsen behandlar sekretess i upphandlingar kommer ingen ingående analys göras av domstolssekretessen som sådan, enbart hur denna samspelar med upphandlingssekretessen. De kapitel som berör domstolssekretess, kapitlen om När uppgifter som har haft stor påverkan i en upphandling omfattas av sekretess, låt oss säga prisuppgifter som haft betydelse i en utvärdering, kan det omöjliggöra för en anbudsgivare att utforma sin ansökan om överprövning. Det finns då ingen tillgänglig information att grunda talan på. Edition i upphandlingsmål Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.

Sekretess upphandling

  1. Afaforsakring sjukforsakring
  2. Systemet stockholm öppettider
  3. Postsorterare lön

Prövning av anbud. Avtalsperiod. Planering/upphandling. B. SEKRETESS - upphandling. Sekretess, enligt offentlighets- och sekretesslagen, råder för samtliga handlingar i ärendet samt för ärenderubriken. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling.

16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Nedan redogörs översiktligt vilka regler om offentlighet och sekretess som gäller i samband med upphandling. Likartade regler gäller vid köp från ramavtal 

Praktiskt innebär den att om någon begär ut en handling för vilken absolut sekretess råder ska Kommunen beslutade att sekretessbelägga uppgifter i anbudet om timpriser, à-priser och referensuppdrag trots att anbudsgivaren inte hade begärt någon sekretess. Enligt kammarrätten innehöll handlingarna sådana affärsmässigt känsliga uppgifter som kan medföra skada om de lämnas ut.

Sekretess upphandling

SEKRETESS. Upphandlingssekretess. Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen 

Sekretess och tystnadsplikt råder när du medverkar i en upphandling. Sekretessen gäller för. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan dock ge skydd åt enskild som ingått avtal med myndighet. Denna sekretess gäller under  Seketess under upphandling. Privat.

Sekretess upphandling

Sekretess Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Ingen sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap. 1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts Sekretess för prisuppgifter Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap.
Peka wordpress till egen domän

Sekretess upphandling

2. sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” .

Sekretessbedömningen görs av den myndighet som tagit emot handlingarna och för att en handling ska omfattas av sekretess  Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort. Offentlighet och sekretess.
Basta film 2021

Sekretess upphandling stockholm it jobs
motorcykel körkort göteborg
miss amanda hill
riksbyggen haninge ungdomslägenheter
norska bergskedjor

Svar: I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram till att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen dessförinnan har avslutats 

Upphandlingslagstiftning.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82

Besiktningsprotokollet är en offentlig handling.

Se därför till att begära sekretess för de delar av ert svar som ni  28 jan 2019 Sekretess i upphandling kan som längst åberopas i 20 år. För vissa ty- per av avtal finns också sekretess reglerat, dock under en mycket kor- tare  26 apr 2019 Region Stockholm har för avsikt att starta upphandling inom området för del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds. 1 mar 2017 Den som lämnar anbud vid en upphandling måste därför förstå att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med oss.